Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Δημοτικές Εκλογές Δήμου Μιδέας 1883

  • μέγεθος γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ

(Εφημερίς του λαού) Ναύπλιο 19 Ιουλίου 1883

 

 

Εν τω Δήμω Μιδέας επέτυχεν ο Ν. Ευσταθόπουλος αποτυχόντος του αντιθέτου υποψηφίου κ. Ευθ. Χαντζοπούλου δια μόνον πέντε ψήφων μεθ’ όλας τας … εν τω δήμω τούτω … πιέσεις και εξωτερικάς επεμβάσεις, ενώ εν Ναυπλίω υπήρχον 10 εκλογείς του Δήμου Μιδέας και φίλοι του κ. Χατζοπούλου δια παντοίων τρόπων εμποδισθέντες να … και ψηφοφορήσωσιν.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΙΔΕΑΣ

Δύο εν Άργει εκδιδόμεναι εφημερίδες “ΕΥΘΥΝΗ” και “ΔΑΝΑΟΣ” άφθονα προσφέρουσι τα θυμιάματά των εις τον Ν. Ευσταθόπουλον, εκλεχθέντα δήθεν Δήμαρχον Μιδέας δια καταπληκτικής πλειοψηφίας πέντε ψήφων.

Διατελούσης υπό την βάσανον και την κρίσιν του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου της εν λόγω εκλογής, προσεπαθήσαμεν ν’ αποφύγωμεν την δια του τύπου συζήτησίν της, αλλά προκαλούμενοι κατ’ επανάληψιν υπό των μνησθεισών εφημερίδων προς τούτο, λύομεν την σιωπήν και πραγματευόμεθα εν ολίγοις, αν πλειονοψηφία πέντε ψήφων εν εκλογή, καθ’ ήν υπέρ τους δέκα τουλάχιστον κιβδήλους εψηφηφόρησαν και καθ’ ήν πολλά άλλα αίσχη και παρανομίαι φοβεραί έλαβον χώραν, δύναται να επιβάλη την θέλησιν της εις την πραγματικήν του Δήμου πλειοψηφίαν.

Ερωτώμεν λοιπόν τους θαυμαστάς του Ευσταθοπούλου να μας απαντήσωσιν

α) όταν κατά τας παραμονάς των εκλογών ο χάριν της τάξεως αποσταλείς εις Μιδέαν μετ’ ενόπλου δυνάμεως υπαξιωματικ. Μεταβαίνη μετά των φίλων του Ευσταθοπούλου εις το χωρίον Χέλι, αποκλείη εις τα οικίας των δι’ απειλών, ύβρεων και κακώσεων τους φίλους του Χαντζοπούλου, διαρρυγνύη τα οινοδοχεία τούτων και χύνη τον οίνον των, κατέρχεται εις τα λοιπά χωρία θύων και απολύων και αιχμαλοτίζων φίλους του Χαντζοπούλου δια να πείση αυτούς άκοντας να γίνωσι φίλοι του Ευσταθοπούλου, καταγγέλλεται και δεν τιμωρείται, ούτε ανακαλείται καν από την εκλογικήν αυτήν περιφέρειαν, αλλ’ ενισχύεται και δι’ άλλων ενόπλων.

β) Όταν κατά την ψηφοφορίαν αποπέμπεται από το κατάστημα της εκλογής ο αντιπρόσωπος του Χαντζοπούλου, λόγω ότι ήτο ετεροδημότης, ενώ το άρθρον 102 του ΧΜΠ προείδε καθαρώς την περίπτωσιν αυτήν, και μένει απροστάτευτος η κάλπη του Χαντζοπούλου εν τμήματι, ένθα ουδέν μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής έτυχε να είναι πολιτικός φίλος του Χαντζοπούλου, αλλά και τα πέντε φανατικοί φίλοι του Ευσταθοπούλου, όταν μετά το πέρας της ψηφοφορίας έρχεται πλέον αντιπρόσωπος του Χανζτοπούλου, δια να παρασταθή όχι πλέον κατά την ψηφοφορίαν αλλά κατά την διαλογήν.

γ) Όταν ψηφοφορώσι εστηρημένοι των πολιτικών των δικαιωμάτων πλέον των πέντε εκλογείς, άλλοι ουδέν δικαίωμα έχοντες αντί άλλων απόντων και μηδόλως προσελθόντων εις τον τόπον της εκλογής, άλλοι δις και τρις υπό το αυτό όνομα ή και διάφορον εγγεγραμμένοι;

δ) Όταν τέλος τα πρακτικά της εκλογής δεν εκτίθενται κατά τον Νόμον εις το Δημαρχείον δια να λάβωσι γνώσιν αυτών οι εκλογείς και ανευρεθώσιν εν αυτοίς πολλά φημιζόμενα εγκλήματα πλαστογραφιών και νοθεύσεων, εγκλήματα, τα οποία, αν είναι αληθές, ότι το μέλος της εφορευτικής επιτροπής Λυκίδης δεν υπέγραψε τα πρακτικά καθ’ όλην τη διάρκειαν της εκλογής, είναι πλέον βεβαιότατα, διότι υπέθεσεν ο κ. Λυκίδης, ότι μη προσυπογράφων τα πρακτικά, ένθα κείται το έγκλημα, απαλλάσσεται πάσης ευθύνης.

Όταν λέγωμεν τ’ ανωτέρω διαπραχθώσιν εν τίνι εκλογή καθ’ ην κατά πέντε μόνον ψήφους υπερτερεί τον αποτυχόντα ο επιτυχών, η εκλογή είναι νόμιμος, ο φαινόμενος ως πλειοψηφών είναι ο εκλεκτός του Δήμου, ο άξιος στεφάνων και εγκωμίων; Απαντήσατε σεις οι θαυμαστοί του Ευσταθοπούλου και αποκρύψατε, αν θέλετε, την αλήθειαν δια να σας κρίνη η κοινωνία, η απροσωπόληπτος.

Αφ’ όσα εγράφησαν εν ταις εφημερίσι του Άργους περί εκλογής Μιδέας μίαν αποδεχόμεθα αλήθειαν ως ακριβή, δικαίαν και πλήρη, ότι δηλαδή, έπεσεν ο Χαντζόπουλος, ο ουδέ προς τους όνυχας του Ευσταθοπούλου δυνάμενος να παραβληθή. Και βεβαίως ποία σύγκρισις δύναται να γείνη μεταξύ Χαντζοπούλου και Ευσταθοπούλου;

Ο μεν Χαντζόπουλος υπηρετήσας ως πιστός και ειλικρινής υπηρέτης τα συμφέροντα του Δήμου επί πολλά κατέρχεται του δημαρχικού αξιώματος με υπερήφανον το μέτωπον και με πλήρη εγωϊσμόν περί της αγαθής διοικήσεως του και της ακριβούς διαχειρίσεώς του, ο δε Ευσταθόπουλος αναβαίνει με αναμνήσεις της παλιάς του δημαρχικής εξουσίας, συνδεομένης με μίαν πολλών χιλιάδων δραχμών προς τον δημοτικόν ταμείον οφειλήν, απέναντι της οποίας, καίτοι πολλάκις καταδιωχθείς, ουδέ οβολόν κατέβαλε, την ένστασιν του Μενίππου αεί προτείνων, με μέτωπον δε επί του οποίου δύναται να αναγνωσθή άπας ο ποινικός νόμος από του πταίσματος μέχρι του κακουργήματος, και τούτου συμπεριλαμβανομένου. Αναδιφίσατε τ’ αρχεία των ποινικών δικαστηρίων, τας αποφάσεις αυτών και τα βουλεύματα, και θέλετε εύρει πολλάς σελίδας του βίου του Ευσταθοπούλου.

 

Αρκούμεθα επί του παρόντος έως εδώ κρίνοντες άσκοπον ν’ απαντήσωμεν εις τας λεγομένας πιέσεις υπό του Χαντζοπούλου κατά τας εκλογάς και τας δωροδοκίας αυτού διότι αν μη αστειευόμενοι έγραψαν ταύτα, τότε δεινόν πάσχουσιν εγκεφαλικόν νόσημα και εις παραληρήματα διατελούσιν, ημείς δε αναρμόδιοι προς ίασιν των είμεθα και μόνον ο εν ιατροίς έξοχος Καραμεσούτης ας θέση επ’ αυτών την χείρα του και ίσως αποσοβήσει το νόσημα.

(για περισσότερες εικόνες του άρθρου πατήστε στον Εξωτ. σύνδεσμος FB που υπάρχει παρακάτω )

Πρόσθετες Πληροφορίες

17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Προσθήκη σχολίου

Σημειώσεις η νομικό περιεχόμενο για την υποβολή σχολίων.